SOMMIGE ZAKEN KUNNEN BEST ONLINE

Ten behoeve van de taxatie heeft de taxateur in *.pdf de volgende stukken nodig:

- het eigendomsbewijs, dit is een notariële akte - koopovereenkomst van de recente (ver)koop - het energielabel / energieprestatiecertificaat (geen voorlopig energielabel)
- plattegrond / tekening van de woning

Indien de woning een appartement is:
- de splitsingsakte met bijbehorende tekening
- reglement van splitsing - (indien er sprake is van hoofd- en ondersplitsingen, alle splitsingsakten)
- de wijziging(en) op de splitsingsakte met bijlagen - huishoudelijk reglement
stukken VvE:
- uittreksel Kamer van Koophandel - laatste balans en begroting - laatste en voorlaatste notulen van de ALV - het MeerJaren OnderhoudsPlan - polis opstalverzekering/brandverzekering - laatste afschrift van VvE bankrekening -indien geen balans bestaat, of de te leveren balans ouder is dan 18 maanden

Indien de woning niet op eigen grond gelegen is:
- akte (her)uitgifte in erfpacht - de laatste nota t.b.v. de canon - de erfpachtvoorwaarden
- obligatoire overeenkomst heruitgifte erfpacht met bijlagen - laatste aankondiging wijziging canon(percentage) voor de huidige, respectievelijk komende periode

Indien in het rapport getaxeerd moet worden voor en na verbouwing:
- NWWI verbouwingsspecificatie (te downloaden op onze website, let op: er is een toelichting)
- beschrijving van de verbouwing met begroting, dan wel offertes

Mits relevant:
- akte verklaring van erfrecht - aanschrijving met voortgangsberichtgeving
- aanwijzingsbrief tot monument - saneringsbevel
- aanwijzingsbesluit voorkeursrecht gemeenten - huurovereenkomst en laatste brief huurverhoging - verklaring waarom welke documenten niet beschikbaar zijn

Dit is geen limitatieve opsomming. In enkele gevallen heeft de taxateur naar aanleiding van zijn onderzoek aanvullende informatie/meer documenten nodig. Hij/zij zal u daar dan om verzoeken. Indien gewenst kan de taxateur alle noodzakelijke documenten, voor zover beschikbaar in openbare registers, voor u bij de diverse instanties opvragen voor het all-in tarief van € 175,-.

Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken zult u dat op het opdrachtformulier bij opmerkingen, en de opdracht aangeven.

Hierbij aangetekend dat, indien het kadaster -ingeval van oudere akten- onderzoek moet plegen en/of de bestuurder van de VvE additionele kosten in rekening brengen, wij u deze kosten (gespecificeerd) zullen doorberekenen.